- Det har vært en brutal start på 2022 for vår del. Vi har pasienter og ansatte som er i sjokk og vantro.

Det sier daglig leder Pia Bjordal.

Nå på nyåret inngikk Helse Midt-Norge nye avtaler innenfor Tverrfaglig spesialisert rusebehandling (TSB). Blå Kors Lade Behandlingssenter SA i Trondheim og Tyrilistiftelsen i Trondheim og Molde ble valgt som leverandører av disse tjenestene.

Kvamsgrindkollektivet får derimot ikke forlenget sin avtale.

Kollektivet har siden de ble etablert i Trondheim på 90-tallet gitt døgnbehandling til unge voksne med rusmiddelavhengighet, i hovedsak i alderen 18 til 27 år. Nå er det slutt.

foto
Kvamsgrindkollektivet har vært et tilbud for unge med komplekse lidelser, både psykiske og rus. Her har pasientene kunnet bo i opptil ett år, for så å få poliklinisk oppfølging. Foto: David Engmo

- Ungdommene taper

Kvamsgrind har i dag 13 inneliggende pasienter i døgnavdelingen og elleve pasienter som får poliklinisk oppfølging. De fleste vil fullføre behandlingen sin ved kollektivet, selv om behandlingsløpet nå blir noe kortere.

Noen av pasientene vil imidlertid bli overført til andre enheter innenfor TSB. De er 23 ansatte som nå går en usikker tid i møte.

- Nå vil de unge pasientene som ellers ville ha vært hos oss, få behandling med andre målgrupper. Det gjør oss bekymret. Ungdommene taper fordi de mister et spisset tilbud som var kun til dem. Nå må de få behandling med pasienter som har kommet lenger i sin ruskarriere, sier avdelingsleder Jannicke Bergsaune.

foto
Kvamsgrindkollektivet er et ideelt AS som er eid av Norske Kvinners Sanitetsforening Trøndelag-Sør. Hilde Gade er leder av Trondhjem Sanitetsforening, og hun er bekymret både for den unge pasientgruppa og det fagmiljøet som nå kan gå tapt. Foto: David Engmo

- Det er trist i seg selv at et spesialisert og dedikert fagmiljø nå skal splittes, og spesielt for denne pasientgruppa. Det blir stadig færre ideelle private tilbud igjen, som betyr at valgmulighetene innskrenkes. Dette er en pasientgruppe som ikke nødvendigvis roper høyest, heller, legger daglig leder Pia Bjordal til.

- Nådde ikke opp i konkurransen

I denne perioden har Helse Midt-Norge avtale om 99 døgnbehandlingsplasser, og Blå Kors Lade behandlingssenter og Tyrilistiftelsen får begge 46 døgnplasser hver.

Dermed reduseres antall døgnplasser i regionen med sju plasser fra juli i år.

- Hvorfor fikk ikke Kvamsgrindkollektivet forlenget sin avtale denne anbudsrunden?

- Anskaffelsen omfattet TSB for voksne, og var basert på en behovsvurdering i samarbeid med helseforetakene og kommuner i regionen, regionalt brukerutvalg og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KORUS). Den ble gjennomført i hht. lov om offentlige anskaffelser, og i konkurransen nådde tilbudet fra Kvamsgrind dessverre ikke opp, svarer assisterende fagdirektør Ragnhild Johansen i en e-post.

- Kvamsgrindkollektivet har per i dag 14 døgnplasser med en målgruppe på 18-27 år. Trd.by og Adresseavisens dekning den senere tiden viser at det ikke finnes rusbehandling for barn under 18 år i Midt-Norge. I stedet for å legge ned Kvamsgrind, kunne ikke denne enheten fått omskolert seg for å kunne gi behandling til denne pasientgruppen (barn under 18 år) i stedet?

- I Helse Midt-Norge er det enhetene for psykisk helsevern for barn og unge i helseforetakene, som gir døgnbaserte spesialisthelsetjenester til barn og unge, i samarbeid med TSB ved behov. Helse Midt-Norge RHF har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for 2022 å styrke rusbehandlingstilbudet til barn og unge. Vi vil i videre dialog med helseforetakene, BUFetat og involverte samarbeidsparter vurdere hvilken innretting denne styrkingen bør ha i spesialisthelsetjenesten.

foto
- Vi er realitetsorienterte, og visste at nedleggelse kunne bli et mulig utfall. Slik er det i anbudskonkurranser. Men det er trist, sier daglig leder Pia Bjordal (t.v). Her med avdelingsleder Jannicke Bergsaune, som sier at situasjonen preger pasientene deres. Foto: David Engmo

- Vil spille ball om vi kan brukes til noe

Trd.by og Adresseavisen har nylig skrevet om barn uten 18 år med rusproblemer, som ikke får den hjelpa de trenger her i Trøndelag, rett og slett fordi de er for unge for hjelpa som finnes her.

foto

Avdelingsleder ved Kvamsgrind, Jannicke Bergsaune, understreker at et voksentilbud ikke uten videre passer til barn. Samtidig sitter de på mye kompetanse og et stort nettverk.

- Vi er god på omstilling og vil gjerne være med å spille ball om vi kan brukes til noe. Vi kan ikke over natta åpne et tilbud for barn, vi måtte ha gjort en del tilpasninger og oppdatert kompetansen vår.

Rusreformen tilbake i 2004 overførte ansvaret for all rusbehandling fra fylkeskommunene til staten ved de regionale helseforetakene. Fram til dette skjedde, hadde Kvamsgrindkollektivet fem plasser gjennom barnevernet. Selv om det strekker seg tilbake i tid, har de derfor erfaring også med å gi rusbehandling til barn under 18 år.

- Det er ingen «quick fix», men vi kunne ha bidratt med å prosjektere og pilotere et tilbud. Det er en spennende tanke om TSB og BUFetat ville sette seg ned og se på dette sammen, sier Bergsaune.

foto
BUFetat har meldt inn behov for døgnbaser rusbehandling for barn under 18 i Midt-Norge. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets anskaffelse er pågående, og første inngåelse av kontrakter skal skje innen 1. april. For Kvamsgrind sin del, har det ikke vært mulig å delta i anbudsrunder for begge disse målgruppene samtidig. Foto: David Engmo

Kjerkol gir oppdrag til Helsedirektoratet

I Stortingets spørretime onsdag forrige uke, stilte Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik spørsmål om behandlingstilbudet til barn og ungdom med rusutfordringer til Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol:

- Vil statsråden sørge for at det opprettes tilbud til for ungdom med alvorlige rusutfordringer, som ikke passer inn i poliklinisk behandling eller institusjonsplassering etter barnevernloven, uansett hvor i landet de bor?

I sitt svar sa Kjerkol at det er fastsatt et mål om å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling generelt, og alle helseforetakene har i 2022 fått i oppgave om å styrke rusbehandlingstilbudet til barn og unge:

- Det er behov for å utvikle og styrke tilbudet til unge med rusproblemer. Jeg vil derfor gi Helsedirektoratet i oppdrag å utrede nærmere hvorfor spesialisert rusbehandling for barn og unge bør tilbys, samt å beskrive konkrete forslag til styrking av tjenestene.

foto