Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Ung eller student? Dette har det nye statsbudsjettet å si for deg.  Foto: Jacob Lund / Shutterstock / NTB scanpix

Dette betyr statsbudsjettet for deg som er ung

Aktuelt
Vi har sjekket hva statsbudsjettet har å si for deg som er ung.

Det har vært en rekke lekkasjer på forhånd, men mandag kom det endelige forslaget til statsbudsjettet for 2019.

Her er punktene som kan påvirke deg som er ung:


Fakta om statsbudsjettet

Forslag til statsbudsjett for 2019 ble lagt fram av finansminister Siv Jensen (Frp) mandag 8. oktober klokken 10.00

 • Statsbudsjettet omhandler statens utgifter og anslåtte inntekter i et kalenderår. Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter.
 • Det blir samtidig lagt fram et nasjonalbudsjett, som er en mengde anslag for hele den økonomiske utviklingen og styrende for rammene i statens eget budsjett.
 • Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen legger finansministeren fram regjeringens budsjettforslag for det påfølgende året. Deretter behandler Stortinget budsjettforslaget, og i løpet av desember vedtar de det endelige statsbudsjettet som skal gjelde fra 1. januar.
 • Regjeringen er avhengig av å få flertall for budsjettet sitt i Stortinget for å bli sittende, og opposisjonspartiene legger samtidig frem alternative forslag til statsbudsjett.
 • Ettersom Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet utgjør en mindretallsregjering, er de avhengig av støtte fra andre partier for å få budsjettet vedtatt.
 • Det mest nærliggende partiet er Kristelig Folkeparti som tidligere har støttet Solberg-regjeringens statsbudsjetter, men KrF-leder Knut Arild Hareide har nylig varslet at han ønsker et regjeringssamarbeid med Ap og Sp.
 • KrF skal avholde ekstraordinært landsmøte 2. november, og partiets retningsvalg kan avgjøre hvilke partier som får flertall for sitt budsjett.
 • I løpet av 2018 vil det skje endringer i statsbudsjettet som er vedtatt. De største endringene kommer på våren, når revidert nasjonalbudsjett kommer.
 • Et sentralt begrep under fremleggelsen av forslag til statsbudsjett er handlingsregelen, som enkelt forklart er en plan for å sikre en jevn, langsiktig og forsvarlig bruk av statens oljepenger.
 • Regelen forutsetter at vi over tid bruker like mye av oljefondet (Statens pensjonsfond utland) som den forventede realavkastningen av fondet. Denne var tidligere anslått til 4 prosent av fondets kapital.
 • Regjeringen fikk i fjor Stortinget med på å senke handlingsregelen fra 4 prosent til 3 prosent. Bakgrunnen for dette er lavere forventet avkastning av oljefondet.
 • Kilde: Finansdepartementet/NTB

Studentboliger

Regjeringen foreslår å støtte til 2 200 nye studentboliger i 2019, noe som tilsvarer nivået fra 2018.

Det er administrerende direktør i Sit, Audhild Kvam, godt fornøyd med.

- Det er veldig bra at det høye antallet boliger blir videreført. Det er en god satsing på studentboliger, og det er også bra at satsene videreføres.

Regjeringen foreslår nemlig å videreføre nivået på tilskuddssatser og kostnadsrammer fra 2018, og vil prisjustere satsene i tråd med forventet prisvekst.

- Hvordan vil dette slå ut i Trondheim?

- Vi kommer til å søke om to prosjekter, ett i Gjøvik og ett i Trondheim. Her vil vi søke om å få gjøre om sentralblokk 1 og 2 på Gløshaugen til studentboliger. I dag er det kontorer i disse byggene, og vi er i dialog med NTNU om å få bygge om, forklarer Kvam.

Studentsamskipnaden søkte også om tilskudd til dette i fjor, uten å få gjennomslag. Den administrerende direktøren har derimot større tro på støtte denne gang.


Færre studenter står i boligkø

10.612 studenter står nå i kø for å få studentbolig. Det er 1.720 færre studenter enn på samme tid i fjor.


Psykisk helse

Unge voksne skal slippe å betale egenandel for psykiatrisk hjelp. Unge som har fylt 18 år og opp til 23 år, skal slippe å betale egenandel hos barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Det samme gjelder for unge i alderen mellom 18 år og 30 år for behandling ved psykiatriske ungdomsteam (PUT).

– Egenandeler skal ikke være et hinder for at unge skal kunne få hjelp med psykiske helseproblemer, sa Venstres Carl-Erik Grimstad i forrige uke.

Regjeringen foreslår også 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse.


Unge voksne slipper egenandel for psykiatrisk hjelp

Unge som har fylt 18 år, skal slippe å betale egenandel hos barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og psykiatriske ungdomsteam (PUT).


Utdanningsstøtte

Regjeringen foreslår å fortsette opptrappingen mot elleve måneders studiestøtte. Dette vil gi heltidsstudenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning støtte fra Lånekassen i ti måneder og tre uker i undervisningsåret 2018–2019.

Regjeringen foreslår også en endring i ordningen med omgjøring av lån til stipend som skal gi studentene i høyere utdanning sterkere insentiv til å gjennom­føre hele grader. Studenter må fullføre en grad for å få omgjort 40 prosent av lånet til stipend, foreslår regjeringen. Hvis ikke vil de miste 15 prosent av stipendet, under omgjøring av lån til stipend.


Økonomiske bekymringer påvirker karakterene for mange studenter

Studenter havner i ulik økonomisk skvis avhengig av hvor i landet de studerer. Noen tyr til kredittkort for å få endene til å møtes.


Sukkeravgiften

Den omstridte økningen av sukkeravgiften reverseres. Økningen, som ble innført 1. januar 2018, førte til enda større prisforskjeller mellom norske og utenlandske sukkerholdige varer. I tillegg første det til merkelige utslag mellom varegrupper, der noen er ilagt sukkeravgift, mens andre ikke.

BSU

Det foreslås at beløpene i BSU-ordningen (boligsparing for ungdom) holdes uendret. Maksimalt årlig sparebeløp er 25 000 kroner og maksimalt samlet sparebeløp er 300 000 kroner.

Tobakk, drivstoff og alkohol

Regjeringen foreslår å øke avgiftene på tobakk, drivstoff og alkohol. Avgiften på snus øker mest.

Avgiften på snus og skråtobakk øker fra 105 kroner til 107 kroner, en økning på 1,9 prosent fra dagens nivå. Avgiften på sigaretter, sigarer og røyketobakk økes med 1,5 prosent.

Regjeringen vil også øke avgiften på brennevin med 1,5 prosent. Avgiften på vin og øl foreslås økt med 1,4 prosent.

Veibrukssavgiftene på drivstoff foreslås også økt. Avgiften på bensin økes med 1,5 prosent, mens avgiften på diesel økes med 1,6 prosent. De fleste prisene økes i tråd med prisveksten.

«Blogg-politi»

Regjeringen gir Forbrukertilsynet en økning på seks millioner kroner, som blant annet er øremerket oppfølging av bloggere og influensere som bryter markedsføringsloven.

Det innebærer også økt tilsyn med reklame på sosiale medier og blogger som barn og unge er særlig eksponert for. Det overordnede målet med styrkingen er å få aktørene til å respektere at lover og regler som verner forbrukere også gjelder på det digitale området.

– Vi trenger rett og slett å styrke blogg-politiet, har barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) tidligere sagt til MinMote.


Ny bloggplakat skal gi influensere strengere retningslinjer: - Kan gjøre jobben min enklere

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har laget en bloggplakat som gir bloggere strengere etiske retningslinjer. Det synes influenser Ingrid Aguiluz er positivt.


Moms og avgifter for netthandel

Om du er blant dem som handler mye på nett, kan du merke deg at fritaket for moms og avgifter for import av varer under 350 kroner beholdes i statsbudsjettet.

Frikortgrensen

Regjeringen foreslår at frikortgrensen for skattekort holdes uendret på 55 000 kroner.

Høyere utdanning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning med 25 millioner kroner. Arenaen skal lyse ut midler til prosjekter og ordninger som skal bidra til at studentene lærer mer og bedre.

Tiltaket er en del av opptrappingsplanen for kvalitet i høyere utdanning i den reviderte langtidsplanen. Deler av opptrappingsplanen skal brukes til å bygge opp den nasjonale arenaen over flere år.


Kun seks av ti studenter fullfører en grad

I Norge er det en større del av befolkningen som begynner på høyere utdanning enn i OECD-landene. Men andelen som fullfører en grad, er mindre.


Likestilling i utdanning

Regjeringen foreslår 2 millioner kroner til tiltak som bidrar til jevnere kjønnsbalanse i utdanningsløpene, og vil prioritere rekruttering av menn til grunnskole- og barnehagelærerutdanningen og til utdanning innenfor helse- og omsorgssektoren.

Praksis i helse- og sosialfagutdanningene

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til en pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene.

Pilotordningen skal høste erfaringer om hvordan kommunal praksis bør organiseres og finansieres for å etablere flere gode praksisplasser. Erfaringene vil også styrke utdanningene og gi økt rekruttering til de kommunale helse- og velferdstjenestene.

Yrkesfag

Regjeringen foreslår å øke satsingen på yrkesfag med 30 millioner kroner i 2019. Det skal blant annet gå til tiltak som skal heve kvaliteten på faget yrkesfaglig fordypning. Faget gir elevene mulighet til å komme ut i praksis i løpet av skoletiden, og er viktig som springbrett fra skole til læreplass. Pengene skal også gå til kompetanseheving hos lærere, styrking av prøvenemdene og forskning som bidrar til fremragende kvalitet i yrkesfagene.


Norske bedrifter skriker etter håndverkere

Seks av ti norske NHO-bedrifter mangler ansatte med rett kompetanse. Særlig er det mangel på håndverkere, viser NHOs kompetansebarometer.


Universitet- og høyskolebygg

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 161 millioner kroner til oppgradering av universitets- og høyskolebygg.

Det innebærer en styrking av satsingen på oppgradering av bygg med 86 millioner kroner fra 2018.

Film og dataspill

Regjeringen foreslår å bevilge 520 millioner kroner til Filmfondet. Dette innebærer en økning på 30,9 millioner kroner fra det vedtatte budsjettet i 2018 til tilskuddsordningene under Filmfondet. Filmfondet forvaltes av Norsk filminstitutt, og 5,1 millioner kroner av økningen er øremerket internasjonal satsing på dataspill.


Har du erfaring fra dataspill? Da bør du sette det opp på CV-en

Det mener i alle fall ManpowerGroup. Både NAV og UiS tror det kan være en god idé, men det er avhengig av hvilken jobb du søker.